Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODSsLa  Gerència de Serveis de Biblioteques ja fa un any que treballa per alinear-se amb l’estratègia de la Diputació de Barcelona i de l’àmbit bibliotecari amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible  (ODS) de les Nacions Unides (ONU). Les biblioteques públiques hi juguen un paper essencial i és una bona oportunitat per donar visibilitat a la feina de la biblioteca pública per millorar la vida de les persones i de les comunitats on s’ubiquen i com a agents de transformació del món, tal com apunta el títol de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Què són els ODS? Es tracta d’una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal (fins el 2015 només es referia a països en vies de desenvolupament). L’agenda es desplega mitjançant un sistema de 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

La Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliotecàries (IFLA) va iniciar, arrel de l’Agenda 2030, una sèrie d’activitats per aconseguir que l’alfabetització universal fos el principal eix vertebrador del desenvolupament sostenible i que l’accés a la informació a través de les biblioteques esdevingués el procés natural de les persones per aconseguir el seu propi desenvolupament. Així doncs, per part de les biblioteques, els nostres objectius relacionats amb els ODS en els que ens podem implicar són:

ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

  • 4.4. Per al 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.
  • 4.5. Per al 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere a través de l’enfortiment de dones adultes i joves.

  • 5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.
  • 5.b. Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per promoure l’apoderament de les dones.

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

  • 8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, entre altres coses, mitjançant l’accés a serveis financers.
  • 8.9 Per al 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

  • 16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
  • 16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.
  • 16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.
Anuncis